Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep (zwany dalej AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE) prowadzi sprzedaż detaliczną kursów online (zwanych dalej e-kursami) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE jest własnością Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 894-168-53-36, REGON: 367772586, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kruszwicka 8a53-652 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): akademiaakupunktury@gmail.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy czy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 5. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Definicje:
  • Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://akademiaakupunkturyonline.pl;
  • E-kurs – kurs online, obejmujący dostęp do materiałów wideo, będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Wrocławską Akademią Akupunktury i Medycyny Naturalnej;
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
  • Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Instytutem Wrocławską Akademią Akupunktury i Medycyny Naturalnej oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej;
  • Panel Klienta – obszar w sklepie internetowym, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych kursów lub szkoleń, uzyskuje dostęp do historii swoich szkoleń lub kursów, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;
 7. Prowadzący e-kurs – osoba prawna, osoba fizyczna lub osoby fizyczne współtworzące wraz z Instytutem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej e-kursy dostępne online do kupienia w Sklepie AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE. Prowadzący e-kurs odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie E-kursu;
 8. Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE, ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE;
 9. Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej – właściciel Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE określony w §1. ust. 2;
 10. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a Sklepem AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE, za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2. Konto Klienta

 1. W celu wykonywania większości działań w Sklepie AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE, w tym do zakupu e-kursu, potrzebne jest konto Klienta.
 2. Do założenia konta konieczne jest podania przez Klienta adresu e-mail, który będzie przetwarzany przez sklep internetowy AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE na potrzeby logowania i komunikacji z Klientem.
 3. Założenie i korzystanie z konta przez Klienta jest bezpłatne.
 4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z usługi elektronicznej) korzystając z przycisku „Usuń konto” znajdującego się w zakładce „Mój profil” w Panelu Użytkownika lub poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail akademiaakupunktury@gmail.pl lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej, ul. Kruszwicka 8a53-652 Wrocław.

§3. Zakup e-kursów

 1. Dostęp do e-kursów jest odpłatny.
 2. E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo przez okres 2 miesięcy (60 dni) od dnia nabycia i opłacenia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.
 3. E-kurs można zakupić w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.akademiaakupunkturyonline.pl,
  • poprzez pocztę elektroniczną,
  • drogą telefoniczną.
 4. Warunkiem realizacji e-kursu jest założenie przez Kliena konta w sklepie internetowym AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE oraz podania poniższych danych osobistych:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu.
 5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, wówczas konieczne jest podanie przez niego również danych dotyczących:
  • nazwy firmy,
  • numeru NIP firmy,
  • adresu firmy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu).
 6. Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

§4. Płatności za e-kursy

§5. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku treści cyfrowych (e-kursów) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu e-kursu, o ile Klient nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z serwera, odtwarzać wideo, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online). Jeśli Klient zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje (patrz art. 36 pkt 2 i art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.]).
 2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać wysłane na adres doręczeń Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej, ul. Kruszwicka 8a53-652 Wrocław lub adres e-mail anna.pokryszko@gmail.com
 3. Wrocławska Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi e-kursów należy składać do Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej na adres e-mail: akademiaakupunktury@gmail.com lub telefonicznie: 504 122 442.
 2. Reklamacje związane z merytoryczną treścią e-kursów należy składać bezpośrednio do Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej korzystając z adresu: akademiaakupunktury@gmail.com lub telefonicznie: 504 122 442.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (pominięcie tych zaleceń nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji):
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
  • żądania Klienta, jak również
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE.
 4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§7. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 894-168-53-36, REGON: 367772586, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kruszwicka 8a53-652 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): akademiaakupunktury@gmail.com.
 2. Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Aplikacji, podczas procesu zakupu e-kursu i w trakcie przetwarzania danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
 3. Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
 4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do zakupu e-kursu.
 6. Klient ma prawo do:
  • wglądu w treść swoich danych,
  • aktualizacji lub korekty swoich danych,
  • usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • przeniesienia swoich danych.

§8. Własność intelektualna

 1. E-kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 2. Właścicielem praw autorskich do e-kursów jest Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej.
 3. Wrocławska Akademia Akupunktury i Medycyny Naturalnej udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej.
 4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie sklepu internetowego AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody Instytutu Wrocławskiej Akademii Akupunktury i Medycyny Naturalnej.

§9. Odpowiedzialność za wartość merytoryczną e-kursów

 1. Wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy przekazywanej w trakcie E-kursów wideo ponosi Organizator e-kursu.
 2. Wszelkie pytania lub zażalenia związane z wiedzą przekazywaną w trakcie e-kursu należy kierować na adres mailowy Organizatora e-kursu, który można znaleźć w zakładce Kontakt na podstronie danego e-kursu.
 3. Zastosowanie wiedzy wyniesionej z e-kursu nie może zastępować fachowej opieki medycznej. Nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w sposobie odżywiania czy aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem w szczególności jeśli leczysz się z powodu chorób układu krążenia, podwyższonego ciśnienia krwi czy cukrzycy. Wydawca i Organizator e-kursu sugerują kontakt z lekarzem w związku z wszelkimi problemami zdrowotnymi, leczeniem lub ustalaniem niezbędnego zakresu opieki medycznej. Wydawca i Organizator e-kursu nie odpowiadają za niekorzystne skutki, jakie mogą się pojawić w konsekwencji skorzystania z rad czy informacji omawianych lub sugerowanych w trakcie e-kursu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Sklep AKADEMIA AKUPUNKTURY ONLINE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.
 6. Klient kupując e-kurs akceptuje Regulamin.